กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สาดเสียเทเสีย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: