กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สาดโคลน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: