กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สามวันดีสี่วันไข้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: