กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สาวไส้กันเอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: