กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สิบแปดมงกุฎ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: