กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สิ้นเนื้อประดาตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: