กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สิ้นไร้ไม้ตอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: