กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สุกเอาเผากิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: