กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สุดท้ายปลายโด่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: