กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินเศษกินเลย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: