กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สุ่มสี่สุ่มห้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: