กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สู้ยิบตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: