กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สู้เหมือนหมาจนตรอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: