กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เสือกระดาษ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: