กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เสือซ่อนเล็บ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: