กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เสือลากหาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: