กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เส้นตื้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: