กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ใส่คะแนนไม่ทัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: