กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไส้เป็นหนอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: