กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไส้แห้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: