กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หงายเก๋ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: