กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หญ้าปากคอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: