กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินเหล็กกินไหล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: