กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนอนบ่อนไส้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: