กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนักแผ่นดิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: