กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนูติดจั่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: