กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินแกงร้อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: