กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หน้าฉาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: