กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: