กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หน้าสิ่วหน้าขวาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: