กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หน้าเป็นม้าหมากรุก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: