กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หน้าใหญ่ใจโต

หมายความว่า: 
คำถัดไป: