กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมดกระเป๋า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: