กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมดตูด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: