กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมดไส้หมดพุง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: