กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมองูตายเพราะงู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: