กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กิ่งทองใบหยก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: