กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมอนกระแต

หมายความว่า: 
คำถัดไป: