กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมอบราบคาบแก้ว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: