กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมาจนตรอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: