กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมาหัวเน่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: