กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมาหางด้วน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: