กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมาเห่าใบตองแห้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: