กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมาในรางหญ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: