กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หมูไปไก่มา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: