กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กิ้งก่าได้ทอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: