กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หยิกแกมหยอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: