กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หวังน้ำบ่อหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: