กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หวานคอแร้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: