กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หอกข้างแคร่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: